ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวแอปพลิเคชันป๋า

 1. 1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
  1. 1.1 Application Pah (แอปพลิเคชันป๋า) เป็นการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด ผ่านระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ แอปพลิเคชันนี้ได้จัดทําขึ้นในรูปแบบของ Technology Platform โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางการให้ข้อมูลด้านสินเชื่อ และการสมัครรับบริการในด้านสินเชื่อ โดยแอปพลิเคชันจะให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกกับท่าน (“ผู้ใช้บริการ”) ให้ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ การสมัครขอรับบริการสินเชื่อ ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม รวมถึงการตรวจสอบยอดค้างชำระ และการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินคืนสินเชื่อ
  2. 1.2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเมื่อท่านทําการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้แอปพลิเคชัน (“ป๋า”) บนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน บริษัทอนุญาต ให้ท่านใช้งานแอปพลิเคชันนี้บนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน โดยที่ท่าน ต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้แอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจะมีผล ใช้บังคับกับการให้บริการและความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่าง ท่านและบริษัทในทันทีเมื่อท่านทําการคลิก/กดที่ปุ่ม “ฉัน ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” ที่ปรากฏด้านล่าง เอกสารฉบับนี้ และเมื่อท่านได้กดยอมรับดังกล่าวแล้ว เราถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อ ตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การยอมรับว่าท่านมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่จะเข้า เป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ และอนุญาตให้มีการโอนชําระค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การใช้บริการในแอปพลิเคชันนี้ และท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานและเอกสารทั้งหมดที่อ้างอิงทุกประการดังที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนี้ ดังนั้นท่านจึงควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนของเราโดยละเอียดก่อนจะเริ่มใช้งาน และหากท่านไม่เห็นด้วย ไม่ ยอมรับ หรือไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน การใช้แอปพลิเคชันนี้ ขอให้ท่านหยุดการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือ การใช้งานโดยทันที
  3. 1.3 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการแอปพลิเคชันป๋า ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของบริษัทได้ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน และการสร้างบัญชีผู้ใช้ ในการใช้บริการของแอปพลิเคชันนี้ ท่านรับรองและยืนยันว่า ท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์
  4. การลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับรหัส One Time Password (OTP) ยืนยันการสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับบริษัท รวมทั้งการยืนยันอีเมล และการยืนยันตัวตน โดยการกรอกข้อมูล ส่งเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชน เป็นต้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยการบริการและคุณสมบัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือการลงทะเบียนสมัครใช้บริการสินเชื่อจะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน ซึ่งท่านตกลงและให้ความยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ล่าสุดอยู่เสมอ
  5. โดยทางเรามีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากปรากฏว่า ท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของทางแอปพลิเคชัน และทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. 1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password) และรหัส Pin Code ด้วยตนเอง เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันป๋าตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชันป๋า ผู้ใช้บริการจะต้องกระทำการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
  7. 1.5 ในกรณีที่ท่านลืมรหัส Pin Code หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัส Pin Code ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัส Pin Code ได้ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และตกลงให้รหัส Pin Code ที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นรหัสสำหรับการใช้บริการที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัส Pin Code เป็นข้อมูลลับเฉพาะที่ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้ และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาดรวมทั้งบริษัท
  8. โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้บริการทุกท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัย โดยท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ใช้ บริการ คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําทั้งหมดที่เกิด ขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจํารหัสผ่านหรือบัญชีการใช้ของท่านได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
  9. 1.6 การกระทำการใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชันป๋า หากกระทำโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ รหัส One Time Password (OTP) หรือเครื่องมืออื่นใดที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้น ๆ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใด ๆ อีก และตกลงให้สามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมนั้นและใช้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการได้ และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม บริษัท/บริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือ ใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัท/บริษัทในเครือแต่ประการใดทั้งสิ้น
  10. 1.7 การใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น เราไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ สื่อสารทั้งหมดที่ท่านใช้งานอยู่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหาย หรือไวรัส หรือรหัสอื่นใด ที่อาจจะกระทบถึง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านซึ่งเกิดจากการดาวน์โหลด การติดตั้ง การเข้าถึง การได้รับข้อมูล หรือการใช้งานแอปนี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อธิบายหรือแสดงไว้บนแอปพลิเคชันโดย ไม่มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน และในกรณีที่มีความจําเป็น เราอาจระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันชั่วคราว หรือปิดการใช้งานอย่างไม่มีกําหนด
  11. 1.8 ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรายการ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือขอระงับธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำรายการดังกล่าวทันที โดยบริษัทจะทำการระงับธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรืออายัด หรือระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และอุปกรณ์ที่ใช้ทำรายการทันทีที่ผู้ใช้บริการผ่านการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทำรายการใด ๆ หรือการทำรายการด้วยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการก่อนที่บริษัทจะทำการระงับหรืออายัดนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบและยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
  12. 1.9 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท/บริษัทในเครือ หรือของผู้ใช้บริการหรือของ ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปพลิเคชันป๋า ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันป๋าได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัท/บริษัทในเครือรับผิดชอบแต่ประการใด
  13. 1.10 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการใด ๆ ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่บริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ
  14. 1.11 ในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบพร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาที่ทำรายการ ชื่อและเลขที่สัญญา ประเภทของบริการ จำนวนเงิน (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ (ถ้ามี) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากรายงาน ซึ่งถือเป็นหลักฐานของบริษัทประกอบกับเลขที่สัญญาของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบผู้ใช้บริการทราบภายในเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท
  15. 1.12 ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใด ๆ ของบริษัทที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทเป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ใช้บริการ
  16. 1.13 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ นําเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด โปรโมชั่น และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะได้รับการระบุให้เป็นการแจ้งเตือน และประกาศไว้ในแอปพลิเคชัน และ/หรือไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-MAIL Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการกําหนด เปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับชั่วคราว ปฏิเสธ หรือ ยกเลิกการใช้สิทธิโปรโมชั่น ดังกล่าวได้ ทุกเวลา โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน
  17. 1.14 การเลิกใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข หรือสั่ง เพิกถอนการใดหรือทั้งหมดของสิทธิของท่านที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ ท่านยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน ในแอปพลิเคชันเราทั้งหมด และการใช้แอปพลิเคชันในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตาม กฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อผูกพันการชําระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคล อื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใด ๆ หากท่านไม่พอใจกับแอปหรือไม่พอใจกับข้อกําหนดใด ๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ท่านมีสิทธิที่จะหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันเราได้โดยทันที
 2. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
  1. 2.1 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการกับบริษัท และยินยอมให้บริษัทส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือ ปรับปรุง บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นี้แล้ว หรือผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม
  2. 2.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ หรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ การหัก การโอนเงิน และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ได้โดยชอบ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเก็บรักษา และ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ
  3. 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลต่อผู้ให้บริการ ท่านยอมรับและตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และรายละเอียดที่จําเป็น สําหรับการเรียกเก็บเงินและการให้และรับบริการอํานวยความสะดวกต่อบริษัท และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยสมัครใจ อันรวมถึงลูกจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้ให้ บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของแอปพลิเคชัน และการ ให้บริการอํานวยความสะดวก ในการนี้เราได้ตกลงกับผู้ ให้บริการว่าผู้ให้บริการต้องดําเนินการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อท่าน
 3. 3. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดย กฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย
 4. 4. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข หากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ ให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลง ที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ นั้นแยกต่างหากจากข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วน ที่สมบูรณ์ และให้ข้อกําหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่ สมบูรณ์นั้นใช้บังคับได้ต่อไป
 5. 5. บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวแอปพลิเคชันป๋า โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
 6. 6.การใช้บริการแอปพลิเคชันป๋า
  1. 6.1 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครขอรับบริการสินเชื่อได้ด้วยตนเอง
  2. 6.2 ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มได้
  3. 6.3 ผู้ใช้บริการสามารถสั่งขอเบิกเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของตนเองได้
  4. 6.4 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระของตนเอง
  5. 6.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้คิวอาร์โค้ดแสดงในการชำระคืนสินเชื่อได้
  6. 6.6 ผู้ใช้บริการสามารถ รับข้อมูลอัพเดตสำหรับข่าวสารโปรโมชันต่างๆ ที่
  7. 6.7 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นเรื่องน่ารู้ สำหรับลูกค้า
  8. 6.8 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นคำถามที่พบบ่อย และเป็นประโยชน์กับลูกค้า